Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

TOPS OF THE POPS - Annual 1983

Ročenka britské populární hudby / British Pop-music yearbook

Vydal / 'Issued by:   World International Publishing Limited
Editoval / Etited by:   Ken Irwin
Další zpěváci a skupiny v knížce: / Other singers and groups in the book:   Gary Numan, Duran Duran, Toyah, OMD, The Teardrops Explorer, ELO, Cliff Richard, The Jam, Modern Romance, Ultravox, Madness a další / and others.


   Když Adam a Mravenci vrhli naplno na popovou scénu v roce 1981, byli to Police, kdo už dlouho dominoval nejvyšší třídě žebříčků a kdo všude kraloval srdcím mladých popových fanoušků. A najednou - huuuu - Adam a jeho tým Mravenců je tady... a omladina po celé zemi byla pyšná, že je nazývána 'mravenčí národ' (Antpeople). Rojili se na tisících Adamových koncertech - a tak se rychle ten atraktivní zpěvák z Londýna stal nejen nejnovějším sex symbolem, ale i velice bohatým mužem. Adam and the Ants vydali svou první desku, singl s názvem Young Parisians (Mladí Pařížané) v roce 1978 na značce Decca. Byl hrán prozíravými rozhlasovými diskžokeji jako John Peel pozdě v noci na Radiu 1, ale jen zřídkakdy někým jiným.    

       When Adam and the Ants came crashing onto the pop scene in 1981, it was The Police who had dominated the top bracket of the charts for so long, and who ruled the hearts and minds of young pop fans everywhere. Suddenly - whoosht - Adam and his Ant team arrived... and kids the land over were proud to be called Ant people. They swarmed in their thousands to Adam's concerts - and quickly the handsome singer from London became not only the newest sex symbol but also a very rich man. Adam and the Ants actually issued their first record, a single called Young Parisians back in 1978, on the Decca label. It was played by discerning radio disc-jockeys like John Peel, late at night on Radio I, but not very much by anyone else.
   Pak zůstal Adam opuštěn. Jeho kapela se rozpadla a tak mu nezbylo než zformovat kompletně novou skupinu muzikantů. Tentokrát byl úspěšnější. Zašel pro radu za Malcolmem McLarenem, duchovním otcem nechvalně známých Sex Pistols a jiných punkových skupin. Ta rada ho stála 1000 liber - ale Adama dostala na cestu k úspěchu. Adam a jeho skupina to trefili hned na začátku. Jejich první album dosáhlo první příčky v žebříčku a nějak dostali ne méně než čtyři singly do žebříčku najednou. Adam se trefil nápadem namalovat si válečné malování před tím, než vstoupil na jeviště a tancovat podle muziky buď jako Rudý indián nebo zvláštně vypadající pirát. Byl to zvláštní kříženec mezi piráty a domorodými kmeny. Na jeviště oblékal pirátský kostým, vlasy do lokýnek a bílý pruh přes svou hezkou tvář. Jeho muzika byla směsicí stylu afrických bubnů a pokřikování. Brzy dostala přezdívku 'Antmusic'. Docela jednoduchá, aspoň se tak zdála. Ať to bylo cokoliv, omladina to zbožňovala. Adam a jeho skupina prodával desky po milionech.

       Then Adam was deserted. His band broke up around him, and he was left to re-form an entirely new group of musicians. This time he was more successful. He went to Malcolm McLaren, gotfather of the notorious Sex Pistols and other punk groups, and asked his advice. That advice cost him 1000 pounds - but it set Adam on the road to success. Adam and his new group hit it off right away. Their first album went to No.1 in the charts, and they somehow managed to get no fewer then four single records into the singles chart in the same time. Adam hit on the idea of making up in war paint before he went on stage, and dancing around to the music, either as a Red Indian or a strange-looking pirate. It was an odd cross between pirates and tribalism. On stage he wore pirate costume, his hair done up in ringlets, with a white stripe painted across his handsome face. The music was a mixture of African style drumming and chanting. This was quickly dubbed 'Antmusic'. Simple enough, or so it seemed. Whatever it was, the kids loved it. Adam and his group sold records by the million.

   "Opravdu jsem Malcolma McLarena obdivoval" řekl Adam. "Asi 80 procent toho co řekl byl nesmysl, ale těch zbylých 20 procent bylo hodně hodně chytrých. Ale jedna věc je mít dobrý nápad a druhá je ho realizovat. V našem případě jsem to byl já, kdo zajistil, že to fungovalo." Adam začal jako student grafického designu v Hornsey Art College. Dal dohromady vlastní kapelu poté co viděl první koncert Sex Pistols a potkal McLarena v jeho obchodě s punkovým oblečením v Londýně.    

       "I really hero-worshipped Malcolm McLaren," said Adam. "About 80 per cent of what he says is nonsense, but the other 20 per cent is very, very clever. But it's one thing to have a good idea, and another to make it work. In our case, it was me who made it work." Adam started out as a student of graphic design at Hornsey Art College. He set up his own band after seeing an early Sex Pistols concert and meeting McLaren when he was running his punk clothes shop in London.
    S tou kapelou hrál v každé hospodě a klubu v Londýně pořád dokola skoro 3 roky bez výrazného úspěchu. A pak ostatní spoluhráči skončili, odešli z kapely a připojili se k McLarenovi a vytvořili novou kapelu s názvem Bow Wow Wow. Ale i když se profiloval jako punkáč, Adam změnil drasticky svůj směr. Ani vzdáleně nebyla v jeho skladbách politika. Místo toho směřoval k osobitému novému zvuku, který se ukázal být uspokojivý pro masový trh teenagerů. "Chtěl jsem vytvořit zvuk, aby lidé okamžitě poznali v rádiu, že jsme to my", řekl Adam "Abba to tak udělala a to je ta nejtěžší věc v hudebním průmyslu."
   "Chtěl jsem účinky, které nebyly běžné, jiné vokály - pokřiky, zvýraznit jazyk, frázování a jódlování. Opravdu jsem neměl tak originální myšlenky, ale originalita přichází z toho, jak jsem věci dal dohromady. "Pohrával jsem si s myšlekou bojovníků - byli jakoby ochránci a přitom pyšní, nevázaně vznešení s osobitými znaky." Adam (jeho pravé jméno je Stuart Goddard) měl vytetováno srdce proklaté dýkou na jeho levé ruce s nápisem 'Pure Sex'(Ryzí Sex). "Rock 'n' roll je hlavně o sexu," říká. "A vždycky byl. Ale aby bylo jasno, to co dělám není pornografie. Nenávidím pornografii. Děti dnes mají sex na očích úplně všude. Věřím v dětskou nevinnost." Nicméně Adam postavil svá vystoupení na směsi sexu, osobnosti a vitality. Nezpoutaný a sexy krouží a rotuje na jevišti, naparuje se a skáče, peří poletuje, kožené olečení se leskne v reflektorech. Adam se snaží dát energii do všeho, co se kapely týká. Jako bývalý student umění se vyžívá v celkovém návrhu designu kapely a v grafické podpoře. Všechny jejich trika, odznaky a jiné popové nezbytnosti navrhuje sám. Jak dlouho budou Adam a jeho Anti trvat? Jak dlouhý je ten kus provázku? V hudebním průmyslu nové trendy přicházejí a odcházejí. Ale ať se stane cokoliv, Adam ví, že dosáhl aspoň jednoho - vrátil 'show' zpátky do show-byznysu.

       With the band, he played every pub and club on the London circuit for nearly three years, without much success. Then the other lads quit and went off to join McLaren and form a new band called Bow Wow Wow. But although he set out as a punk, Adam changed direction drastically. There was never anything remotely political about his songs. Instead he aimed for a distinctive new sound which would prove satisfying to the mass market of young teenagers. "I wanted a 'sound' so that people would know instantly that it was us on the radio." said Adam. "Abba have done it, and it's the hardest thing to achieve in the music industry."
   "I wanted influences that were not commonplace, and different vocal delivery - chanting, grow ling, grunting and yodelling. I don't really have an original thought, but the originality comes from the way in which I throw things together. "I'm intrigued by the warrior idea - they were protective and peacock like, a wild nobility with distinctive markings." Adam (real name Stuart Goddard) has a heart with a dagger through it tattooed on his left upper arm. and the words 'Pure Sex'. "Rock 'n' roll is all about sex," he says. "It always has been. But let's get this clear, what I'm doing is not pornography. I hate pornography. Kids today have sex thrown in front of their eyes all the time. I believe in children's innocence." Nevertheless, Adam has built up bis stage act on a mixture of sex, personality and vitality. Wild and sexy, he whirls and turns on stage, struts and jumps about, his fur and feathers flying, his leather gleaming in the spotlights. Adam tries to take charge of everything concerning the band. As an ex art college student, he delights in the overall concept of the group in design and graphics. All their T-shirts, badges and other pop paraphernalia are designed by him. How long will Adam and his Ants last? How long is a piece of string? In the music business, new trends come and go. But whatever happens, Adam knows that he achieved one thing at least - he brought the 'show' back into show business.


nahoru