Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

Dirk Wears White Sox - texty / Lyrics                Texty písní z alba
Z písniček označených  si můžete poslechnout ukázky ve formátu mp3 (64 kbps) / You can listen samples of songs with in mp3 format (64 kbps)


Dirk Wears White Sox

Poslechni si / listen Cartrouble

Have you ever had a ride in a light blue car?
Have you ever stopped to think
Who's the slave and who's the master?
Have you ever had trouble with your automobile?
Have you ever had to
Push push push push?

Cartrouble
You might have seen them very busy at the
Weekends licking and polishing the beep-beeps Into shape
And then its proudly up the M.1.M.2.M.3.

And keep your feet off the upholstery Ronnie
Cartrouble oh yeah

And remember this:-
You don't need anything after an icecream
I used to sit at home silently and wonder
Why all the preference is polishing the chrome
While all the mothers and the sisters and the babies
Sit and rot at home
cartrouble oh yeah
And remember this
you don't need anything after an icecream
Car car car trouble car carcar trouble ...

Trable a autem

Jeli jste někdy bleděmodrým autem?
Zastavili jste se někdy abyste se zamysleli
Kdo je sluha a kdo pán?
Měli jste někdy problémy s vaším automobilem?
Museli jste někdy
Tlačit tlačit tlačit tlačit?

Trable s autem
Mohl bys je vidět v jednom kole o víkendech
Jak lížou a leští ty "brm-brm" do fazóny

A s nimi vyjedou pyšně na dálnice M1 M2 M3
A nešlapej na potahy Ronnie
Trable s autem - ó jé

A pamatuj si tohle:
Nepotřebuješ nic než zmrzlinu
Sedávám tiše doma a divím se
Proč jediná záliba je leštění chromu
Zatímco všechny matky a sestry a děti
Sedí a trouchniví doma
Trable s autem - ó jé
A pamatuj si tohle
Nepotřebuješ nic než zmrzlinu
Trable s autem, trable s autem

Nahoru


Poslechni si / listen Kick

See a nation on its knees
And its heritage dead
See a nation needing 'Civilization'
Like a hole in the head

One Race! Today! One Chant! Kick

So now you're trying it on me
But I'm aware of the plan
To save the 'man' you have to kill the 'indian'
By simply shaking his hand

One Race! Today! One Chant! Kick

Kopanec

Podívej se na národ na kolenou
a jeho mrtvé dědictví
podívej se na národ, který potřebuje "zcivilizovat"
jako díra v hlavě

Jedno plemeno! Dnes! Jediné skandování! Kopanec!

A tak teď to zkoušíš na mě
Ale já si dávám pozor na ten plán
Abys zachránil lidstvo musíš zabít indiána
Jednoduše tím, že mu potřeseš rukou

Jedno plemeno! Dnes! Jediné skandování! Kopanec

Nahoru


Poslechni si / listen Digital Tenderness

Why does this feeling of togetherness
Always scare me away?
Why do the feelings that I have for you
Have to become a word?

Don't say you "love" me-oh no
Don't ask that from me-oh no no

That alphabet you call love
That alphabet you call love
That alphabet you call love
Is just a digital tenderness
Tenderness

Here is the start for so many broken people
All with a hard luck story
And a sad sad tale

Don't say you love me-oh no
Don't ask that from me-oh no no

That alphabet you call love
That alphabet you call love
That alphabet you call love
Is just a digital tenderness
Tenderness

Sometimes
I need to be by myself
I need to be by your side
I need
Sometimes
I need the company of art
I need the company of friends
I need you

And my heart is stronger
Than a four-letter-long word

Searching the eyes of so many broken people
Whose cowardice proved much too strong
For vice
Don't say you "love" me ...
Oh no
Don't ask that from me
No no no

That alphabet you call "love"
That alphabet you call "love"

Digitální něha

Proč tenhle pocit soudržnosti
Mě vždycky vyděsí?
Proč se city, které k tobě cítím
Musí proměnit ve slovo?

Neříkej "láska" ó ne
A nechtěj to ode mě - ne ne

Ta abeceda, které říkáš láska
Ta abeceda, které říkáš láska
Ta abeceda, které říkáš láska
Je jenom digitální něha
Něha

Tady je začátek pro mnoho zlomených lidí
Všech s nešťastným příběhem
A tuze smutnou historkou

Neříkej "láska" ó ne
A nechtěj to ode mě - ne ne

Ta abeceda, které říkáš láska
Ta abeceda, které říkáš láska
Ta abeceda, které říkáš láska
Je jenom digitální něha
Něha

Někdy
Potřebuji být sebou
Potřebuji být u tebe
Potřebuji
Někdy
Potřebuji společnost umění
Potřebuji společnost přátel
Potřebuji tebe

A moje srdce je silnější
Než slovo na čtyři písmena

Hledám oči tolika zlomených lidí
Jejichž zbabělost je prokazatelně příliš silná
Na zhýralosti
Neříkej "láska"
O ne
A nechtěj to ode mě
Ne ne ne

Ta abeceda, které říkáš "láska"
Ta abeceda, které říkáš "láska"

Nahoru


Poslechni si / listen Nine Plan Failed

After nine years in the army
They took away his brain
They tattooed "defect" on his brow
And signed him up again

He killed ten thousand germans
A hundred japanese
A family of hindus
And a lot of portugese
Nine plan failed

I could never see the point
Of showing them you're boss
When they drag you through the city streets
And nail you to a cross

They took him to the office
They strapped him to the bed
They fastened lots of pretty wires
Securely to his head
They wheeled him down the corridor
Upon a metal trolley
Now he wears big spectacles
And he sings like Buddy Holly
Nine plan failed

I could never see the point
Of showing them you're boss
When they drag you through the city streets
And nail you to a cross

The world declared its armistice
And took away his guns
And now he satisfies himself
On piss-weak tea and buns
On piss-weak tea and buns
Oh oh
At the disco
Rome is very pretty
And Rome is very grand
But the Pope lost his four fingers
When they gave this boy his hand to kiss
When they gave this boy his hand to kiss
It wasn't funny no

He wasn't very good at school
His highest grade was C
But he believed the managers
When they said:
"you leave it all to me"
They gave him suits from Saville Row
The quality so fine
So now he sits in the desert wastes
Just waiting for a sign
Nine plan failed

Devátý plán selhal

Mu vzali mozek
Vytetovali mu "zmetek" na čelo
Po devíti letech v armádě
A znova ho najali

Zabil tisíce Němců
Stovky Japonců
Spoustu Indů
A hodně Portugalců
Devátý plán selhal

Nechápu proč jim chceš dokazovat
Že ty jsi velitel
Když tě vlečou ulicemi města
A přibíjejí tě na kříž

Vzali ho do kanceláře
Přivázali ho k posteli
Připoutali spoustu pěkných drátů
Pevně k jeho hlavě
Skutáleli ho dolů chodbou
Pod kovový vozík
A teď předvádí velkou podívanou
A zpívá jako Buddy Holly
Devátý plán selhal

Nechápu proč jim chceš dokazovat
Že ty jsi velitel
Když tě vlečou ulicemi města
A přibíjejí tě na kříž

Svět vyhlásil příměří
A zbavil se zbraní
A teď je spokojený
Nad čajem jako chcanky a žemlí
Nad čajem jako chcanky a žemlí
Ó
Na diskotéce
Řím je velmi hezký
A Řím je velkolepý
Ale papež ztratil čtyři prsty
Když dával tomu klukovi ruku aby mu ji políbil
Když dával tomu klukovi ruku aby mu ji políbil
To nebylo k smíchu, ne

Nebyl moc dobrý ve škole
Nejlepší známku měl C
Ale věřil ředitelům,
Když říkali:
"nech to na mě"
Dali mu oblečení od Saville Row
Perfektní kvality
A tak teď sedí v pouštní pustině
A čeká na znamení
Devátý plán selhal

Nahoru


Poslechni si / listen  Family Of Noise

A lot of people in this great big-world
Say "love everybody"
A lot of people busy busy busy busy busy
Being very modern

But the family of noise is here
And it's come to save everybody
The family of noise is here
And it's come to save you and me
It goes:

The family of noise is here
And it's come to save everybody
The family of noise is here
And it's come to save you and me

A lot of people in the ancient world
They loved only quiet
And then along came the machine
And a new direction

T he family of noise is here
And it's come to save everybody
The family of noise is here
And it's come to save you and me
It goes:

In the morning
Last thing at night
In the darkness
Standing in the light

A lot of people in this great big world
Just searching for the "pure" sound
They're just looking to the machine
They don't listen to the noise

The family of noise is here
And it's come to save you and me

-in Croydon

Zvláštní hluk

Hodně lidí v tomhle skvělém velkém světě
Říká "měj rád každého"
Spousta lidí je hodně zaneprázdněných tím,
Aby byli co nejmodernější

Ale ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit všechny
Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit tebe a mě
A zní:

Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit všechny
Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit tebe a mě

Hodně lidí ve starodávném světě
Mělo rádo jen klid
A pak přišly stroje
A nový směr

Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit všechny
Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit tebe a mě
A zní:

Ráno
Poslední věc v noci
V temnotě
Stojící ve světle

Hodně lidí v tomhle skvělém velkém světě
Pořád hledá "čistý" zvuk
Jenom koukají do stroje
A neslyší ten hluk

Ten zvláštní hluk je tady
A přišel zachránit tebe a mě

- v Croydonu

Nahoru


Poslechni si / listen Tabletalk

Don't like your stare
Don't like the arm in the air
Your style is so brash
And that silly moustache

It was, tabletalk

The evil I see
Sends bad vibrations through me
And oh what a square
With your diagonal hair
It was, tabletalk

l said to gilly
'How do you do tabletalk?'
'How do you do tabletalk?'
And this is what she said;
'Love love love love...'

The love of his life
Too close to become a wife
And the death of this girl
Came close to saving the world

From his tabletalk

Společenské hovory

Nemám rád když na mě civíš
Nemám rád tu ruku ve vzduchu
Tvůj styl je tak neomalený
A ten pitomý knírek

To byly společenské hovory

To zlo, které vidím
Vysílá nekalé vibrace do mého těla
A jak jsi upravený
Se svým šikmým sestřihem

To byly společenské hovory

Řekl jsem fialc
Jak vedeš společenské hovory?
Jak vedeš společenské hovory?
A tohle je co mi řekla
Láska láska láska láska

Jeho životní láska
Příliš blízko na to aby se stala manželkou
A smrt té dívky
Málem zachránila svět

Od jeho společenských hovorů

Nahoru


Poslechni si / listen Zerox

Lock up your brain
Because I'm here again
I'm never bored to steal your chords
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Machine

Give me a line
Or a middle eight
I've got the best so I want the rest
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Machine

Lets get together before its too late
Collect up the ideas, duplicate
Filling up the forms, send them off tonight
And you'll be the owner of the copyright
Of the copyright, of the copyright

Time of the essence get your ears to the ground
However else can the hits be found?

I may look happy, healthy and clean
A dark brown c voice and suit pristine
But behind the smile there is a Zerox Machine

I'm a Zerox Machine

Kopírka

Zamkni svůj mozek
Protože jsem tu zase zpátky
Nikdy se nenudím když kradu tvoje akordy
Ó kopírka
Ó kopírka

Popusť mi uzdu
Nebo mě nechej trochu přebrat
Dostal jsem to nejlepší a tak chci ten zbytek
Ó kopírka
Ó kopírka

Dejme se dohromady než bude pozdě
Posbírejme myšlenky, zkopírujme je
Vyplňme formuláře, odešleme je dnes večer
A ty budeš vlastník autorských práv
Autorských práv, autorských práv

Čas tvého bytí tě nutí přiložit uši k zemi
Jak jinak mohou být objeveny hity?

Možná vypadám šťastný, zdravý a čistý
Hlas jako hluboké temné "cé" a starodávný šat
Ale za tím úsměvem je kopírka

Jsem kopírka

Nahoru


Poslechni si / listen Cleopatra

Cleopatra did ten thousand in her lifetime
Now that a wide mouth
Cleopatra gave a service with a smile
She was a wide mouthed girl
A wide mouthed girl

Cleopatra did a hundred Roman centurions

For after dinner mints
Cleopatra used a suction oh so unheard of
She was a wide mouthed girl
A wide mouthed girl (believe it)

Show me a bigger mouth
Show me a bigger mouth
Show me a bigger mouth
Show me a bigger mouth
What a weak distorted image
Elizabeth and Richard gave you the screen
Of the wide mouthed girl
Wide mouthed girl

Kleopatra

Kleopatra jich zvládla deset tisíc za život
Ta nenasytná
Kleopatra posloužila s úsměvem
Byla nenasytná holka
Nenasytná holka

Kleopatra zvládla sto římských setníků

Jako bonbón po večeři
Kleopatra nasávala tak neslýchaně
Byla nenasytná holka
Nenasytná holka (věř tomu)

Ukaž mi někoho nenasytnějšího
Ukaž mi někoho nenasytnějšího
Ukaž mi někoho nenasytnějšího
ukaž mi někoho nenasytnějšího
Jak slaboduché pokřivené vyobrazení
Elizabeth a Richard z tebe udělali
Nenasytnou holku
Nenasytnou holku

Nahoru


Poslechni si / listen Never Trust A Man (With Egg On His Face)

A man and a woman walking down the street
With a son and a daughter it was oh so sweet
When Mummy turned to Daddy and she said:
'My dear, write out your will the end is near'
Then she pulled out the gun
I saw the sparks
Messed up the suit that he'd bought from
Marks because

She'd heard the voices from Outer Space
She'd heard the voices from Outer Space
She'd heard the voices from Outer Space
Saying 'Never trust a man with egg on his face'
Three months later Mrs B stands
A smile on her face, blood on her hands
The kiddies got scared and have run to bed
The headlines in the papers said that:
'She was the victim of an awful plan.
Announced through the mouthpiece of
A little green man
She'd heard the voices from Outer Space saying:
'Never trust a man with egg on his face'

Nikdy nevěř muži (který vypadá hloupě)

Muž a žena se procházeli ulicí
se synem a dcerou bylo to tak sladké
když se matka obrátila k otci a řekla
můj drahý, napiš svou poslední vůli konec se blíží
pak vytáhla zbraň
viděl jsem záblesk
ušpinila šaty, které si koupil
u Markse protože

slyšela hlas z kosmu
slyšela hlas z kosmu
slyšela hlas z kosmu
jak říká "nikdy nevěř muži, který má vypadá hloupě"
o tři měsíce později paní "B" stále
s úsměvem ve tváři, krev na rukou
děcka se bála a utekla do postele
titulky v novinách hlásili že:
"Byla obětí odporného plánu.
Oznámeno mikrofonem
malého zeleného mužíčka
slyšela hlas z kosmu jak říká:
"nikdy nevěř muži, který vypadá hloupě"

Nahoru


Poslechni si / listen Animals And Men

Uno, due, tre, quattro ...

Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!
Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!
Futurist Manifesto!
Futurist Manifesto!

War is the worlds lowly hygeine
Energy and fearlessness
Racing car the beauteous beast
Hurl defiance at the stars

Futurist Manifesto!

Voices of animals animals men!
Voices of animals animals men!

Noises obtained by percussion
Metal, wood on skin and bone
Voices of animals and men
Laugh, shout, scream and moan

Zvířata a lidé

Jedna, dva, tři, čtyři

Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!
Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!
Futurist Manifesto!
Futurist Manifesto!

Válka je světová všední hygiena
Energie a odvaha
Závodní auto překrásná bestie
Vrhá vzdor ke hvězdám

Futurist Manifesto!

Hlasy zvířecích lidí
Hlasy zvířecích lidí

Zvuk perkusí
Kov, dřevo na kůži a kosti
Hlasy zvířat a lidí
Smích, jásot, křik a sténání

Nahoru


Poslechni si / listen The Idea

I went to the zoo
To look at the animals
The first thing I saw
Was a wallfull of handclaps
Some wearing green hats
And all sucking chocky bars
So I went and looked at
The three horned chameleon

The idea

He walked up and down
Just trying to get close to me
A split little hand
Scratching at the glass
I looked at the snakes
And I looked at the crocodiles
You'd better
Show me the man
Who made all of this

The idea

I could be religious if ...
You didn't have to kneel down
I could be religious if ...
A god would say "hello"
I could be religious if ...
An angel touched my shoulder
I could be religious if ...
They set the hymns to disco
(like this)

Holy holy holy
Lord god almighty
God in three persons
Meloved trinity

Holy holy holy
All the saints adore thee
Christ in three persons
Beloved trinity

The idea

Nápad

Šel jsem do ZOO
Podívat se na zvířata
První věc kterou jsem viděl
Byl zástup tleskačů
Někteří měli zelené klobouky
A všichni cucali eskyma
A tak jsem odešel ke
Třem rohatým chameleonům

Nápad

Chodil nahoru a dolů
Jen aby se dostal blízko mě
Popraskaná malá ruka
Škrábající na sklo
Díval jsem se na hady
A díval jsem se na krokodýly
Měl jsi mi raději
Ukázat člověka
Který to všechno udělal

Nápad

Mohl bych být věřící, kdyby …
Jsi nemusel klečet
Mohl bych být věřící, kdyby …
Bůh řekl "ahoj"
Mohl bych být věřící, kdyby …
Se anděl dotkl mého ramene
Mohl bych být věřící, kdyby …
Předělali hymnu na disko
(jako tohle)

Svatý svatý svatý
Pán bůh všemohoucí
Bůh ve třech osobách
Milovaná trojice

Svatí svatí svatí
Všichni svatí tě milují
Kriste ve třech osobách
Milovaná trojice

Nápad

Nahoru


Poslechni si / listen Whip In My Valice

When I met you you were just sixteen
Pulling the wings off flies
When an old lady got hit by a truck
I saw the wicked gleam in your eyes
Your sadistic suits my masochistic
And theres a whip in my valise on yeah

Who taught you to torture?
Who taught ya?
Who taught ya?
Who taught ya?
Who taught ya?

Describe the special punishment room
Over my garage, theres a
Whipping post, a vertical beam
You have to be in charge
I payed a packet
For a new straight jacket
And theres a whip in my valise oh yeah

You put my head into the stocks
And then you went to choose a cane
But hey your cat has got nine tails
You like to leave me lame
I can't thank her, my Sunday Spanker
There's a whip in my valise oh yeah

Who taught you to torture?
Who taught ya?

Bič v mé torně

Když jsem tě potkal, bylo ti právě šestnáct
Trhala jsi křídla mouchám
Když nějakou starou paní porazil náklaďák
Viděl jsem záblesk zla ve tvých očích
Tvůj sadismus se hodí k mému masochismu
A v torně mám bič

Kdo tě učil mučit?
Kdo tě učil?
Kdo tě učil?
Kdo tě učil?
Kdo tě učil?

Popíšu speciální káznici
Za mojí garáží, tam je
Místo na bičování, svislý trám
Ty to musíš řídit
Zaplatil jsem balík
Za novou svěrací kazajku
A v torně mám bič

Dala jsi mou hlavu do klády
A pak došla vybrat si rákosku
Ale hele, tvoje kočka má devět ocasů
Líbí se ti nechat mě zničeného
Nemůžu jí poděkovat, mojí nedělní Domině
V torně mám bič

Kdo tě učil mučit?
Kdo tě učil?

Nahoru


Poslechni si / listen Catholic Day

Kennedy died in '63
Poor John.F-
Kennedy died in '63
Poor John.F-
Kennedy died in '63
Poor John.F-
Kennedy
Poor John.F-
Kennedy

No more messing 'round
Playing with Monroe
No more turning on
The middle aged ladies
All I remember
Was your sporty young hairstyle
All I remember
Was the catholic day

Kennedy died in '63
Poor John.F-
Kennedy's wife
With his brain
On her knee
Poor Jackie-
Kennedy's wife
With his brain
On her knee
Poor Jackie-
Kennedy
Poor Jackie-

No more rocking chairs
Sitting on the front porch
No more soft drugs
Playing the space-race
All I remember
Was your levi sta-prest
All I remember
Was the catholic day

I see the chickens have come home to roost
I see the chickens have come home to roost
I see the chickens have come home to roost
I see the chickens have come home to roost
I see the chickens have come home to roost

Den katolíka

Kennedy zemřel v roce 1963
Chudák John. F.
Kennedy zemřel v roce 1963
Chudák John. F.
Kennedy zemřel v roce 1963
Chudák John. F.
Kennedy
Chudák John. F.
Kennedy

Už žádný flirty
Hraní si s Monroe
Už žádný otáčení
Za ženskýma ve středním věku
Jediný co si pamatuju
Byl tvůj mladistvej sportovní sestřih
Jediný co si pamatuju
Byl den toho katolíka

Kennedy zemřel v roce 1963
Chudák John. F.
Kennedyho manželka
S jeho mozkem
Na klíně
Chudák Jackie-
Kennedyho manželka
S jeho mozkem
Na kolenou
Chudák Jackie-
Kennedy
Chudák Jackie-

Už žádný houpací křesla
Posezení na verandě
Už žádný lehký drogy
Pohrávání si s vesmírnejma závodama
Jediný co si pamatuju
Byly tvoje nemačkavý kalhoty
Jediný co si pamatuju
Byl den toho katolíka

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Nahoru


Poslechni si / listen Day I Met God

Day I met God
I got so carried away
Day I met God
I got so carried away
Not with the vision
But the streaks in his hair
Not with religion
But the size of his knob

The day I met God
The day I met God
It was pissing with rain
And we went

Day I met God
I got so carried away
Day I met God
I got so carried away
Not with the vision
But the streaks in his hair
Not with the vicars
Or the nuns or the priests

The day I met God
The day I met God, the day I met the big boy
It was pissing with rain
And we went

And the herald angels sang
Ooh ohh ooh ooh...

We were coming back in the van
From Milan
And I saw God
Right there

Den, kdy jsem potkal Boha

V den kdy jsem potkal boha
Něco mě nutilo jít ven
V den kdy jsem potkal boha
Něco mě nutilo jít ven
Ne vidina
Ale proužky v jeho vlasech
Ne víra
Ale velikost jeho kebule

Ten den kdy jsem potkal boha
Ten den kdy jsem potkal boha
Chcalo jako z konve
A my jsme šli

V den kdy jsem potkal boha
Něco mě nutilo jít ven
V den kdy jsem potkal boha
Něco mě nutilo jít ven
Ne vidina
Ale proužky v jeho vlasech
Ne vikáři
Nebo jeptišky nebo knězi

Ten den kdy jsem potkal boha
Ten den kdy jsem potkal boha, ten den kdy jsem potkal toho velkýho kluka
Chcalo jako z konve
A my jsme šli

A anděl zvěstovatel zpíval
Ó Ó Ó Ó

Vraceli jsme se dodávkou
Z Milána
A já jsem viděl boha
Zrovna tam

Nahoru