Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

Kings Of The Wild Frontier - Texty / Lyrics

Z písniček označených  si můžete poslechnout ukázky ve formátu mp3 (64 kbps) / You can listen samples of songs with in mp3 format (64 kbps) More info about the album

Kings of the Wild Frontier

Poslechni si / listen Dog Eat Dog

You may not like
The things we do
Only idiots
Ignore the truth

It's easy to
Lay down and hide
Where's the warrior
Without his pride?

We're gonna move real good - yeah right
We're gonna dress so fine - OK
It's
Dog eat dog eat dog eat dog
Eat dog eat dog eat dog eat dog
Leapfrog the dog
And brush me daddy-O

It makes me proud
So proud of you
I see innocence
Shining through

Člověk člověku vlkem

Možná se ti nelíbí
Věci které děláme
Jenom idioti
Ignorují pravdu

Je snadné
Vzdát to a schovat se
Kde je válečník
Bez svojí hrdosti?

Máme se docela dobře - to jo
Pěkně se oblíkáme
Je
Člověk člověku vlkem
Člověk člověku vlkem
Vykašli se na to
A pohlaď mne, kámo.

Naplňuje mne to pýchou
Jsem na tebe tak pyšný
Vidím nevinnost
Vyzařující z tebe
Nahoru


Poslechni si / listen Antmusic

Well I'm standing here looking at you
What do I see?
I'm looking straight through
it's so sad
When you're young
To be told
You're having fun

So unplug the jukebox
And do us all a favour
That music's lost its taste
So try another flavour -
"Antmusic"

Well I'm standing here what do I see?
A big nothing
Threatening me
It's so sad
When you're young
To be told
You're having fun

Don't tread on an ant he's done nothing to you
There might come a day
When he's treading on you
Don't tread on an ant you'll end up black and blue
You cut off his head
Legs come looking for you

Mravenčí muzika

Tak tu stojím a dívám se na tebe
Co vidím?
Dívám se přímo
Je to tak smutné
Když tobě tak mladému
Musím říkat
Že se máš bavit

Tak pusť ten jukebox
A udělej nám všem laskavost
Tamta muzika ztratila šťávu
Tak zkus jinou příchuť
"Mravenčí muziku"

Tak tu stojím - co vidím?
Velké nic
Ze kterého je mi hrozně
Je to tak smutné
Když tobě tak mladému
Musím říkat
Že se máš bavit

Nešlap na mravence nic ti neudělal
Možná přijde den
Kdy bude on šlapat na tebe
Nešlap na mravence nebo skončíš samá modřina
Utrhneš mu hlavu
Ale nohy si tě najdou
Nahoru


Poslechni si / listen Feed Me to The Lions

Too emotional am I?
Too emotional am I?
With a spirit soaring
Ten miles high
I sing loud words that make me cry

Too emotional are we?
Too emotional are we?
Defying all security
I mean to keep this fire in me

Because you're feeding me
To the lions
You're feeding me
To the lions
Feeding me
To the lions

Too emotional are you?
Too emotional are you?
With just one heart
To see you through
A world where facts are so untrue

Krmíš mnou lvy

jsem příliš emocionální?
jsem příliš emocionální?
s duší vznášející se
deset mil vysoko
zpívám nahlas slova, která mě nutí k pláči

jsme příliš emocionální?
jsme příliš emocionální?
pohrdaje vším bezpečím
zamýšlím udržet ten oheň v sobě

protože mnou krmíš
lvy
krmíš mnou
lvy
krmíš mnou
lvy

jsi příliš emocionální?
jsi příliš emocionální?
s jediným srdcem
vidět tě skrz
svět ve kterém skutečnosti jsou tak neskutečné
Nahoru


Poslechni si / listen Los Rancheros

a few dollars more
they'll hang me high
but still my spirit
will survive

there's money over there
but not for long
soon my worries
will be gone

rancheros (Clint)
rancheros (Eastwood)
rancheros (Clint)
rancheros

and there's a bullet with my name on it

times-a-coming
when a new breed say
welcome tomorrow
instead of yesterday

my times-a-coming
when those despised
take shelter in the power
of my Kiowa eyes

Rančeři

pár dolarů navíc
pověsí mě vysoko
ale moje duše
přežije

támhle jsou prachy
ale ne na dlouho
brzy mé obavy
budou pryč

rančeři (Clint)
rančeři (Eastwood)
rančeři (Clint)
rančeři

a támhle je kulka s vyrytým mým jménem

nadejde čas
až nový rod řekne
vítej zítřku
namísto včerejška

můj čas nadejde
až ti jimiž je pohrdáno
najdou úkryt v síle
mých očích Kiowy
Nahoru


Poslechni si / listen Ants Invasion

10:35 and I hope I've made
the right decision
heart is beating I'm alive
but I don't call this living
rationalise till I'm blue in the face
you cannot lose if you throw the race
I'm still searching for the
ants invasion

10:36 and I hope I've made
the right decision
ninety eight point four's the bore
with twenty twenty vision
you want a thrill so you come and see me
a cheap line in fantasy
but I'm still searching for the
ants invasion

if I'd the courage
I would make my way home
too many antics in the forbidden zone

10:38 and I think I've made
the wrong decision
another lifeless man with a strange incision
I hope that insect doesn't see me
he's not renowned for his courtesy
I'm not searching for the
ants invasion

Invaze mravenců

10:35 a já doufám, že jsem udělal
správné rozhodnutí
srdce bije jsem naživu
ale neříkám tomu žití
logicky dokud jsem modrý vzteky
nemůžeš prohrát když vyvoláš souboj
já pořád ještě pátrám
po mravenčí invazi

10:36 a já doufám, že jsem udělal
správné rozhodnutí
kalibr 98,4
s jasnou představou
chceš vzrušení a tak mě přicházíš navštívit
laciná přímka fantazie
ale já pořád ještě pátrám
po mravenčí invazi

kdybych měl odvahu
udělal bych z mojí cesty domů
pěknou šaškárnu v zakázané zóně

10:38 a já myslím, že jsme udělali
špatné rozhodnutí
další člověk bez života s divnou jizvou
doufám, že ten hmyz mě nevidí
není věhlasný svou zdvořilostí
nepátrám
po mravenčí invazi

Nahoru


Poslechni si / listen Killer In The Home

I live the life that I've been left
I leave most things unspoken
but deep inside Geronimo is tearing me apart
I've seen him in the streets
and I've seen him in the pictures
killer in the home
killer in the home

now's the time I must digress
from going through the motions
take my head out of its sling
free the warrior
I'll fight him in my dreams
and I'll fight him till he kills me
killer in the home
killer in the home

they cut you in half with a gun
and give you a band-aid
they gut you in half with a gun
and give you a band-aid

killer in the home
killer in the home
killer
is the home

Zabíják v útulku

Žiji život, který na mě zbyl
nechávám většinu věcí nevyřčenou
ale hluboko uvnitř mě Geronimo trhá ve dví
viděl jsem ho v ulicích
viděl jsem ho na obrázku
zabiják v útulku
zabiják v útulku

nadešel čas a já se musím oprostit
od předstírání
vyrvi mou hlavu z jeho osidel
osvoboď toho bojovníka
budu s ním bojovat ve svých snech
a budu s ním bojovat dokud mě nezabije
zabiják v útulku
zabiják v útulku

přetrhnou tě vejpůl
a dají ti leukoplast
vyrvou ti vnitřnosti
a dají ti leukoplast

zabiják v útulku
zabiják v útulku
zabiják
je ten útulek
Nahoru


Poslechni si / listen Kings Of The Wild Frontier

a new Royal Family
a wild nobility
we are the family

I feel beneath the white
there is a redskin suffering
from centuries of taming

"no method in our madness
just pride about our manner
Antpeople are the warriors
Antmusic is the banner!"

and even when you're healthy
and your colour schemes delight
down below those dandy clothes
you're just a shade too white
shade too white!
shade too white!

I feel beneath the white
there is a redskin suffering
from centuries of

Vládci divokého pomezí

nová královská rodina
divoká šlechta
my jsme rodina

cítím, že pod bílou
červená kůže strádá
staletími drezúry

žádný systém není v našem šílenství
jenom pýcha na naše zvyky
mravenčí lidi jsou bojovníci
mravenčí muzika je korouhví

a i když jsi zdravý
a ze svojí barvy máš radost
vespod pod těma frajerskýma šatama
jsi jen stín tak bílý
stín tak bílý!
stín tak bílý!

cítím, že pod bílou
červená kůže strádá
staletími drezúry
Nahoru


Poslechni si / listen The Magnificent Five

long ago in London town
a man called Ant sat deeply sighing
he was wondering
which side of the fence he was on
prick up your ears...

time went by and soon
the one was five young hombres
burning fire
they were in no doubt
which side of the fence they were on
prick up your ears (magnificent five)...

he who writes in blood
doesn't want to be read
he must be learned by heart
he's got to be learned by heart

they believed in sex and looking good
with their own brand of music
they weren't pandering
so which side of the fence
are you on?

Pět statečných

dávno v Londýně
muž jménem Mravenec si hluboce povzdechl
rád by věděl
na které straně hradby je
dobře poslouchej

čas běžel a brzy
z jednoho bylo pět hochů
rozpoutali boj
nebyli na pochybách
na která straně hradby stojí
dobře poslouchej

ten, který píše krví
nechce být čten
toho se musí učit nazpaměť
učí se ho nazpaměť

věřili v sex a v to dobře vypadat
s vlastním druhem muziky
nepodbízeli se
tak na které straně hradby
jsi ty?
Nahoru


Poslechni si / listen Don´t Be Square (Be There)

music for a future age
don't be square be there
all good clean fun
(whatever that means)
Antmusic for sexpeople
Sexmusic for antpeople
get off your knees
and hear the insect prayer

Dirk wears white sox

the brain will suffer
so ride hard ride clean
how reputations scare
and love goes to war
(whatever that means)
Antmusic for sexpeople
Sexmusic for antpeople
get off your knees
and hear the insect prayer

you may not like it now but you will
(the future will not stand still)

Nebuď takový slušňák (buď u toho)

muzika pro budoucí věky
nebuď takový slušňák, buď u toho
všechna ta dobrá čistá zábava
(ať už to znamená cokoliv)
mravenčí muzika pro sexuální lidi
Sexuální muzika pro mravenčí lidi
padni na kolena
a poslouchej modlitbu hmyzu

Dirk nosí bílé ponožky

mozek bude strádat
tak jeď daleko jeď bez poskvrny
proč se dobré jméno strachuje
a láska jde do války
(ať už to znamená cokoliv)
mravenčí muzika pro sex-lidi
Sexuální muzika pro mravenčí lidi
padni na kolena
a poslouchej modlitbu hmyzu

možná se ti to teď nelíbí, ale bude se ti to líbit
(budoucnost neustrne na místě)
Nahoru


Poslechni si / listen Jolly Roger

In days of old, when ships were bold
Just like the men who sailed them
and if they showed us disrespect
we'd tie them up and flail them
often men of low degree
and often men of steel
who'd make you walk the plank alone
or haul you 'round the keel

hoist the Jolly Roger!
hoist the Jolly Roger!
hoist the Jolly Roger!
it's your money that we want
and your money we shall have!

of all the pirates on the seas
the worst of them was Blackbeard
so damnable a fiend from hell
he was the one they most feared
any man who sailed with him
was taking quite a chance
he'd hang them from the gallows
just to see if they could dance (ha! ha!)

Pirátská vlajka

Za starých časů kdy lodě byly neohrožené
jako muži, kteří se na nich plavili
a když nám dali najevo svou neúctu
svázali jsme je a zmlátili
často muži nízkého původu
a často muži z ocele
kteří tě nechali jít po prkně
nebo tě protáhli pod kýlem

vzhůru pirátská vlajko
vzhůru pirátská vlajko
vzhůru pirátská vlajko
chceme tvoje prachy
a tvoje prachy dostaneme!

Nejhorší z pirátů na mořích
byl Černý Vous
tak odporný satan z pekla
byl z těch, ze kterých šel nejvíc strach
každý, kdo se s ním plavil
docela riskoval, že ho
pověsí je na šibenici
jen proto aby viděl, jestli umí tancovat
Nahoru


Poslechni si / listen Making History

the murder happy characters have such fun
they murder happy characters one by one
you want a second chance
but you don't get one

and the good guys hate the bad guys
and the bad guys hate the good guys
and we call this making history
and we call this making history
and we call this making history
and we call this making history

the murder happy characters like to creep
they murder little children while they sleep
they leave you on the floor in a big red heap

the murder happy characters say they know
how to keep the crime rate way down low
just nip it in the bud so it can't grow

and the bad guys hate the good guys
and the good guys hate the bad guys
and we call this making history

Tvoření historie

Ti kdo rádi vraždí se baví tím
Že vraždí spokojené lidi jednoho po druhém
Chceš druhou šanci
Ale nedostaneš ji

A dobří hoši nenávidí špatné hochy
A špatní hoši nenávidí dobré hochy
A my tomu říkáme tvoření historie
A my tomu říkáme tvoření historie
A my tomu říkáme tvoření historie
A my tomu říkáme tvoření historie

Ti kdo rádi vraždí se rádi plíží
Vraždí malé děti ve spánku
Nechají tě na zemi ve velký červený louži

Ti kdo rádi vraždí říkají že ví
Jak snižovat zločinnost
Jen jí zakroutit krkem v rozpuku aby nemohla růst

A dobří hoši nenávidí špatné hochy
A špatní hoši nenávidí dobré hochy
A my tomu říkáme tvoření historie
Nahoru


Poslechni si / listen The Human Beings

Blackfoot-Pawnee-Cheyenne-Crow
Apache
Arapaho

The human beings

Goklayeh-ho

Lidské bytosti

Blackfoot-Pawnee-Cheyenne-Crow
Apač
Arapaho

Lidské bytosti

Goklayeh-ho
Nahoru


Poslechni si / listen Press Darlings

We are guilty, we are beyond hope
We beg to differ, we are a terminal case
Press darlings, press darlings, press darlings
Press darlings, press darlings
We depress the press, darlings

We're on the outside, but we're not looking in
We are the vaseline gang, don't play your little games
Press darlings, press darlings, press darlings
Press darlings, press darlings
We depress the press, darlings

And if evil be the food of genius
There aren't many demons around
If passion ends in fashion
Nick Kent/Bushell is the best-dressed man in town

Are we different? - no

We are exactly the same
There are no boxes for us
The ones you love to hate - so read on!

Miláčci médií

jsme vinni, jsme beznadějní
dovolujeme si nesouhlasit, jsme konečný případ
miláčci médií,miláčci médií, miláčci médií
miláčci médií, miláčci médií
odoláme těm médiím, miláčkové

jsme venku, ale nedíváme se dovnitř
jsme pomádový gang, přestaň mě vodit za nos
miláčci médií,miláčci médií, miláčci médií
miláčci médií, miláčci médií
odoláme těm médiím, miláčkové

a kdyby byl hřích stravou génia
pak by nebylo mnoho démonů kolem
kdyby vztek byl v módě
pak by Nick Kent/Bushell byl nejlépe oblékaný muž ve městě

jsme jiní? - ne

jsme úplně stejní
nejsou žádný škatulky pro nás
pro ty které tak rád nenávidíš - tak čti dál!
Nahoru


Poslechni si / listen Physical (You're So)

I want to date you maybe
I want to take you out
I want to wine and dine you-oo
I want to twist and twist and shout
I want you hard in my arms
So soft on my bed
You get the keys to my heart
When you wear that sweet dress
(you know, the short one)
You're so physical, physical for me
You're just too physical, physical, for me

I want your roughouse baby
I want this night in your ear
Let me feel you danger
I want to make this feeling clear
I want the touch of your charms
The heat of your breath
I want to say all those things
(those dirty things)
That would be better unsaid

Skutečná (jsi tak)

Možná s tebou chci chodit
chci tě vzít ven
chci tě pozvat na víno a na večeři
chci tančit a jásat
chci tě pevně držet v objetí
tak měkkou v mojí posteli
máš klíč k mému srdci
když si oblíkneš ty sladký šaty
(však ty víš, ty krátký)
jsi tak skutečná, skutečná pro mě
jsi pro mě až příliš skutečná

Chci tvoje legrácky miláčku
chci tuhle noc v tvém uchu
dovol mi, abych ti nechal pocítit nebezpečí
chci aby ten pocit byl pronikavý
chci dotek tvého půvabu
žár tvého dechu
chci říkat všechny ty věci
(ty hnusný věci)
který by bylo lépe neříkat
Nahoru