Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

Strip - Texty / Lyrics             Info o albu

Přední strana obalu

Strip

It's at times like this the great heaven knows
That we wish we had not so many clothes
So let's loosen up with a playful tease
Like all lovers did through the centuries

We're just following ancient history
If I strip for you will you strip for me?
We're just following ancient history
If I strip for you will you strip for me?

When it gets so hot, the end of the day
You may find your clothes getting in the way
If a pretty dress hides your true desire
Fold it nice and slow, throw it on the fire

We don't need to see what the butler saw
Or a mirrored room with a mirrored floor
All those sneaky looks gazing down on you
Are no substitute for our rendezvous

If you think it's cheap or a bit risqu‚
Please don't say a word I'll just slip away
I am not a man who believes in lies
Like an octopus with big x-ray eyes

Don't freeze up girl, you're looking quite a sight
Be generous, I want it all tonight

Svlékni se

Jsou chvíle, velké nebe to ví
Kdy nechceme mít na sobě moc šatů
Tak se uvolněme hravým škádlením
Jako to dělali všichni milenci po staletí

Jenom následujeme odvěkou historii
Když se svléknu pro tebe, svlékneš se pro mne?
Jenom následujeme odvěkou historii
Když se svléknu pro tebe, svlékneš se pro mne?

Když je moc horko, na konci dne
Možná ti připadne v šatech příliš horko
Když tvoje hezké šaty skrývají tvoji touhu
Pomalu je hezky slož a hoď do ohně

Nemusíme vidět co majordomus viděl
Nebo zrcadlový sál se zrcadlovou podlahou
Všechny ty potměšilé pohledy zírající na tebe
Nejsou náhradou za naši schůzku

Jestli si myslíš, že je to laciné a trochu lascivní
Prosím neříkej nic a já jenom proklouznu
Nejsem chlap, kterej věří na lži
Jako chobotnice s velkýma rentgenovýma očima

Nezmrzni holka, vypadáš docela pohledně
Buď štědrá, chci to všechno dneska večer

NahoruBaby Let Me Scream At You

Say it girlfriend, say it
Well this is this and that is that
Though shrinks say they know better
But people making love says more
Than any word or letter
He's not too good with books and such
No not too good with that
But he's got knowledge nice and raw
And lots of nifty chat

Baby let me scream at you
You can decline of course
I'm talking to you girlfriend
Give me some chilli sauce

Well this is this and that is that
Though shrinks say they know better
But people making love says more
Than any word or letter
She's not the subtle kind at all
Don't live her life from books
But girls are girls are girls are girls
And boy she's got the looks

Get in get on get down get off
Get up get dressed get out
And if you find a better way
Pick up the phone and shout
Get in get on get down get off
How fond of milk you are
Don't be a Mrs Hangup girl
Beaucoup de chocolat

It's that moment when you know it
A first glance lets you show it
That something good will happen here tonight
And far across the room
So deep inside her soon
Your passion is like a spear of true delight

Miláčku, nechej mě na tebe křičet

Řekni to, kamarádko, řekni
Tak tohle je tohle a tamto je tamto
Ačkoli psychiatři říkají že vědí víc
Ale lidé, kteří se milují říkají víc
Než jakékoliv slovo či dopis
Není dost zběhlej v knihách a tak
Není dost dobrej v tamtom
Ale docela dost toho ví, je hezkej a nezkušenej
A parádně se s ním pokecá

Miláčku, nechej mě na tebe křičet
Samozřejmě mi to můžeš odmítnout
Mluvím s tebou, kamarádko
Buď na mě mrazivě drzá

Tak tohle je tohle a tamto je tamto
Ačkoli psychiatři říkají že vědí víc
Ale lidé, kteří se milují říkají víc
Než jakékoliv slovo či dopis
Ona není právě dvakrát vtipná
Nežije zrovna podle knih
Ale holky jsou holky jsou holky
A hochu ta skvěle vypadá

Vstup, dej se do toho, svlíkni se, odejdi
Vstaň, oblíkni se, odejdi
A když najdeš lepší způsob
Zavěs telefon a křič
Vstup, dej se do toho, svlíkni se, odejdi
Jak moc máš ráda mlíko
Něbuď paní "Hangup" holka
Beaucoup de chocolat

To je ten moment kdy to poznáš
První záblesk ti dovolí dát to najevo
Že něco prima se tu dnes večer stane
A po celém pokoji
Hluboko uvnitř brzy
Tvoje vášeň je jako oštěp skutečné rozkoše

NahoruLibertine

A word from her is worth ten from me
Her main concern is honesty
She beat the selfishness right out of me
The wild eyed child
She's my Libertine

My only books were women´s looks
And the more I read, the less I said

She wanted to search inside me
To find this so called purity
She acts the films that I can't see
The wild eyed child
She's my Libertine

She showed me the slim chance I'd got
And all the friendships baby, that I had not
Be sure she has the guts of three
The wild eyed child
She's my Libertine

I know a girl she's got a lust for danger
Thinks being tough makes her the Lone Ranger
But when the chips are down it's loving she craves
She's just another Aphrodite slave

Volnomyšlenkářka

Jedno její slovo je cennější než deset mých
Jejím problémem je přílišná upřímnost
Vytlouká za mne sobeckost
Dítě s divokýma očima
Ona je moje Volnomyšlenkářka

Mými jedinými knihami byly pohledy žen
A čím víc jsem četl tím méně jsem mluvil

Chtěla pátrat v mém nitru
Najít tu takzvanou nevinnost
Hraje ve filmech, které nesmím vidět
Dítě s divokýma očima
Ona je moje Volnomyšlenkářka

Ukázala mi jak jsem se nepatrně změnil
A všechno to přátelství, které ve mně není
Buď si jistý, že má odvahy za tři
Dítě s divokýma očima
Ona je moje Volnomyšlenkářka

Znám jednu holku, která baží po nebezpečí
Neurvalé myšlenky z ní dělají osamělého tuláka
Ale když jde do tuhého je to láska po čem dychtí
Je jen další Afroditina otrokyně

NahoruSpanish Games

Now I don't go too much on games
No, I don't go too much on names
When there's spanish games
You can play if you want to

Always try to look our best
Frills and spanish dress
When we want to
She can be a matador
Chase me round the floor
When she wants to

Figures charge in burning red
Angels should fear to tread
Should they want to
She can be my matador
Chase me round the floor
If she wants to

Never want to cruise about
Never bothered showing out
You only want to wear me out

No, I don't go too much on names
Whew there's spanish games
You can play if you want to

Španělské hry

Nepotrpím si moc na hry
Ne, nepotrpím si příliš na jména
Když tu jsou španělské hry
Můžeš je hrát jestli chceš

Vždycky se snažíme vypadat co nejlíp
Volány a španělské šaty
Když chceme
Ona může být třeba matador
Štvát mě po podlaze
Když chce

Těla jsou rozpálena do ruda
Andělé by se měli bát páření
Měli by chtít?
Ona může být třeba matador
Štvát mě po podlaze
Když chce

Nikdy se tu nechceš promenádovat
Nikdy tě neobtěžuje vyprovodit mě ze dveří
Ty mě chceš jenom utahat

Ne, nepotrpím si příliš na jména
Když tu jsou španělské hry
Můžeš je hrát jestli chceš

NahoruVanity

I cannot speak of what I feel
And yet I feel so much
I know that woman's arms can heal me
Like an angel's touch

She says she likes the accent
She thinks it's so polite
I think she going to like it more
When we're alone tonight

She cannot speak of what she feels
And yet she feels so much
Except her lover's arms can heal her
Like an angel's touch

Money's money my little honey
A rich man's jokes are always funny
Build them walls but I'm coming through
Don't trouble trouble till it troubles you

Money's money my little honey
A rich man's jokes are always funny
Ring came off in heights of passion
Wear it now, and that's not fashion

You open up your heart heart behold
Another door slams shut
And tongues are not of steel
But take a look how deep they cut

Marnivost

Nemohu mluvit o tom, co cítím
A cítím toho tolik
Vím, že paže ženy mne mohou uzdravit
Jako dotek anděla

Říká, že se jí líbí ten přízvuk
Myslí, že je tak kultivovaný
Řekl bych, že se jí bude líbit ještě víc
Až budeme dnes večer sami

Nemůže mluvit o tom, co cítí
A přece toho cítí tolik
Jen paže milence ji mohou uzdravit
Jako dotek anděla

Prachy jsou prachy moje drahá
Vtipy boháče jsou vždycky legrační
Postav zdi, stejně s skrz ně dotanu
Nehas co tě nepálí

Prachy jsou prachy moje drahá
Vtipy boháče jsou vždycky legrační
Zapomnělas na prstýnek ve víru vášně
Nos ho teď, není to jen móda

Otevři svoje srdce
Další přibouchnutá vrata
A jazyky nejsou z oceli
Ale podívej se, jak hluboko se zaříznou

NahoruPuss´n Boots

Pussycat's going to London
Looking for love and for fame
I wish somebody had told her
City folks aint the same
Pussycat carries a postcard
Won't the big city be nice
That's the place with the action
She's gonna have her a slice

Pussycat, pussycat where have you been?
I've been to London, now I'm Queen
Sitting pretty, I don't wear suits
And the mice all call me -
Puss'n Boots

Pussycat laughs at the warnings
Where there's a will there's a way
I think you'd agree if you saw her
Rome's built in a day
Pussycat's read all the papers
Seen the movie and knows
All the streets lead to somewhere
And the pavements gold

Although you know it's wrong
We must do it everyday
When the morning comes
Don't you turn around and say
It's bound to end in tears
So let's do it anyway

Pussycat wasn't a kitten
Not as dumb as they thought
She had a good head on her shoulders
And a beauty that couldn't be bought
The Royalty made her an offer
If she'd keep trouble at bay
They'd give here the money and diamonds
Be Queen for a day

Kočka v botách

Kočička si vyšla do Londýna
Najít lásku a slávu
Přál bych si, aby jí někdo řekl
Že lidé ve městě nejsou stejní
Kočička má pohlednici
No není velkoměsto nádherné
Je to místo, kde se něco děje
A ona si jde pro svůj díl

Kočičko, Kočičko, kdepak jsi byla?
Byla jsem v Londýně a teď jsem královna
Jsem za vodou, nenosím kostýmy
A myši mi říkají
Kočka v botách

Kočička se směje varováním
Kde je vůle, tam je i cesta
Myslím, že byste souhlasili, kdybyste ji viděli
Řím byl postaven za jediný den
Kočička pročetla všechny noviny
Viděla filmy a ví
Že všechny ulice někam vedou
A že jsou dlážděny zlatem

Ačkoliv víš, že to není správné
Musíme to dělat každý den
Když nadejde ráno
Neotáčej se a neříkej
To musí končit v slzách
Stejně to udělej

Kočička ale nebyla malé kotě
Ne tak hloupá, jak si mysleli
Na krku měla dobrou hlavu
A krásu, kterou nelze koupit
Královská rodina jí udělala nabídku
Když nebude dělat problémy
Dají jí peníze a drahokamy
Bude královnou na jeden den

NahoruPlayboy

What do you wear in bed?
Some headphones on my head
What do you like to hold?
My breath, she said.
(He's a playboy)

Hi there, haven't I seen you somewhere before?
Was it in my dreams, I'm not too sure
The way you look seems so unfair
All that beauty, golden hair.
You dance like someone heaven blessed
All wrapped up in gorgeous dress
I just want you to catch me when I fall...

Has anyone ever told you you've got the most
Beautiful eyes?
I really do mean it.
D'you like fast cars?...

She like Johnny, she likes Joe
But they both ignore her so

Mister Playboy sing your song
And the horse you rode in on...

Playboy

Co si oblékáš do postele?
Jenom sluchátka mám na hlavě
Co ráda držíš?
Svůj dech, řekla.
(Je to playboy)

Ahoj, neviděli jsem se už někdy?
Bylo to snad v mém snu, nejsem si jistý
To, jak vypadáš je unfair
Všechna ta krása, zlaté vlasy.
Tancuješ jako někdo komu dopřálo samo nebe
Celá zahalená do oslnivých šatů
Chci jenom abys mne chytla když upadnu …

Už ti někdo řekl, že máš
ty nejkrásnější oči?
Myslím to vážně.
Máš ráda rychlá auta? ...

Líbí se jí Johny, líbí se jí Joe,
Ale oba ji ignorují

Pane Playboy, zazpívej si svoji píseň
A kůň na kterém jsi přijel …

NahoruMontreal

Lay him down inside the car
Boston en route, not too far
Down another bleak highway
Soothes the morning pain away

What had passed the night before
Room 1206 on the floor
Beautiful, his Bardot
And though he's spoiled
She likes him so

He's just a joker flash and cheap
And not to fussy where he sleeps
Before he starts to complain
She wants him to be bad again

So the couple lying there
Teach each other how to swear
Could this be a dirty night?
It could if they're doing it right

Montreal

Polož ho do auta
Cestou do Bostonu, ne moc daleko
Dál po další pustý dálnici
Ta tiší tvou ranní bolest

Co včera v noci pominulo
Pokoj 1206 v patře
Krásná, jeho Bardotka
A i když je rozmazlenej
Stejně ho má ráda

Žije si svůj obyčejnej život bez nároků
A nestará se o to, kde přespí
Dřív než si začne stěžovat
Chce aby byl zase zlej

A tak ten pár co tu leží
Učí jeden druhýho slibovat
Mohla by to bejt další noc neřestí?
Mohla, kdyby to dělali dobře

NahoruNavel To Neck

Give me your hand here is mine
Better in the open
It's showtime let's call the tune

He's her baby boy
Navel to neck
Give me your mouth
I want to kiss you

Something deep inside me waits
You're giving up your daughters
But perfection is so dull

He's her baby boy
Navel to neck
Give me your mouth
I want to kiss you

That's the way the honey goes
Sweeter than a toy
From his tippy to his toes

He's he baby boy
Every inch of you I prize
Your body is a vision
And all the while look in your eyes

Od pupku ke krku

Dej mi svou ruku, tady je má
Neboj se dát city najevo
Je čas představení, dejme se do toho

Je její miláček
Od pupku ke krku
Dej mi pusu
Chci tě líbat

Něco mi hluboko uvnitř dřímá
Opouštíš své dcery
Ale dokonalost je tak nudná

Je její miláček
Od pupku ke krku
Dej mi pusu
Chci tě líbat

Takhle je slast
Sladší než svádění
Od hlavy až k patě
Je její miláček

Každého kousku tebe si vážím
Tvoje tělo je vize
A všechno co vidím, když se ti dívám do očí

NahoruAmazon

Just stay out of my face
And get out of this place
Stop pulling my string
If you want a nice face
Boy

None so dull as spoken word
Things like "girls be seen not heard"
And when she fights you back
Don't call her Amazon

Be very quiet,
Nothing to say
Talk like a nice boy
And you'll be O.K.
You dig

A slice of heaven is what you are
Said Mary Joe in her little car
A slice of heaven is what you are
Now sensual big ladies are

Stranger in town
Plenty of cash
But you're in the wrong place friend
If you want to be flash
Dig it

The sweetest girl I ever knew
Was six feet four with eyes of blue
She's so wonderful
Don't call her Amazon

A slice of heaven is what you are
Said Mary Joe in her sports car
Such a darling child
Don't call her Amazon
A-M-A-Z-O-N

Amazonka

Jdi mi z očí
A vypadni odsud
Přestaň tahat za moje nitky
Jestli chceš mít hezkou tvář
Chlapče

Nic není tak nudné jako vyřčené slovo
Věci jako "ženy by neměly mluvit, nejsou-li tázány"
A když ti odpovídá protiútokem
Neříkej jí Amazonka

Buď potichu
Nic neříkej
Mluv jako hodný chlapec
A budeš O.K.
Líbí se ti to?

Jsi kousek nebe
Řekla Mary Joe ve svém malém autě
Jsi kousek nebe
Teď jsou velké ženy tak přitažlivé

Cizinec ve městě
Spousta peněz
Ale ty jsi na špatném místě, příteli
Jestli chceš být šik
Líbí se ti to?

Nejsladší holka, kterou jsem kdy znal
Měla šest stop a čtyři palce a modré oči
Je tak nádherná
Neříkej jí Amazonka

Jsi kousek nebe
Řekla Mary Joe ve svém sportovním autě
Takové roztomilé děcko
Neříkej jí Amazonka
A-M-A-Z-O-N-K-A

Nahoru